Załóż Lokatę Sprint na 180  dni
oraz Lokatę Plus na 9 miesięcy

Zyskuj podwójnie!


Wyślij nowe hasło

E-mailMożliwe, że Twoje konto jest nieaktywne Wyślij ponownie mail aktywacyjny

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Zarabiaj z duetem korzyści – edycja 2” składających się z:
a. Akcji „Duet lokat – edycja 2” zwanej dalej Akcją;
b. Akcji „Polecaj i zarabiaj”;
oraz fundatorem Premii i Premii dodatkowej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 01155948600000.

Promocja trwa od 30.01.2018 roku do 26.02.2018 roku.

Partnerem Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233, kapitał zakładowy w wysokości 114 417 400 (słownie: sto czternaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta) złotych wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922, REGON 01628304300000

Uczestnikami Akcji "Duet Lokat edycja 2" oraz Akcji "Polecaj i zarabiaj" mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów:  • posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu Promocji),  • nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.07.2016 roku do dnia 29.01.2018 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu promocji)

Uczestnikami Akcji "Duet Lokat edycja 2" nie mogą być:  • pracownicy Partnera;  • osoby, które w okresie od 1.07.2016 do dnia 29.01.2018 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego;

Aby skorzystać z Akcji "Duet Lokat edycja 2" i otrzymać Premię (140 zł dla Nowego Klienta Banku lub 70 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.:  • zarejestrować się w Akcji  • na formularzu Banku wyrazić wymagane Regulaminem zgody  • założyć Duet Lokat: Lokata Sprint na 180 dni na minimum 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) i Lokata Plus na 9 miesięcy na minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) i utrzymać je przez co najmniej przez 90 dni od daty ich założenia;  • Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii;

Dodatkowo Obecny Klient Banku przez co najmniej 30 dni, licząc od daty założenia ww. lokat, powinien utrzymać zwiększone o kwotę min. 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł) saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku na dzień 29.01.2018 roku. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii w Akcji "Duet Lokat edycja 2".

Aby skorzystać z Akcji "Polecaj i zarabiaj" i otrzymać Premię dodatkową w wysokości 50 zł Uczestnik Polecający, musi spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.: • wziąć udział w Akcji "Duet Lokat edycja 2" oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii,  • wygenerować w Aplikacji Kod polecający oraz przekazać go Uczestnikowi Poleconemu.

Premia dodatkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi Polecającemu pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji "Duet Lokat edycja 2" oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii zgodnie z Regulaminem promocji. Maksymalna wartość Premii dodatkowej może wynieść 200 zł.

Zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w wysokości 20 zł nastąpi po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie Promocji